Regulamin Stowarzyszenia

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

RZESZOWSKIEOLDTIMERY.PL

 

 • 1
 1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę RZESZOWSKIEOLDTIMERY.PL, w dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
 3. Dla realizacji celów regulaminowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
  z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 4. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i zagranicznych organizacji o podobnych celach.
 5. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Boguchwała.
 6. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
 7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.

 

 • 2

 

 1. Celem Stowarzyszenia jest integracja osób zainteresowanych motoryzacją, gromadzenie i utrwalenie historycznych pamiątek motoryzacyjnych, poszerzanie wiedzy o motoryzacji, promowanie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku, doskonalenie umiejętności kierowcy samochodu i motocykla, krzewienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i ratownictwa drogowego, turystyka, rekreacja i krajoznawstwo.
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 1. spotkania członków i sympatyków,
 2. propagowanie wiedzy motoryzacyjnej poprzez ulotki, strony internetowe, media społecznościowe, okolicznościowe wydawnictwa oraz wykłady i prelekcje,
 3. promowanie pojazdów zabytkowych, kolekcjonerskich lub unikatowych, jako elementów historii, kultury i dziedzictwa narodowego,
 4. organizowanie zlotów, rajdów i imprez, szkoleń oraz innych inicjatyw społecznych,
 5. spotkania z osobami zasłużonymi dla spraw motoryzacji,
 6. rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze i zakresie działania.

 • 3

 

 1. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
 3. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna deklarująca pomoc finansową, rzeczową, niematerialną lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 4. Członkiem Wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 5. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkowie Honorowi są przyjmowani na podstawie uchwały Zgromadzenia Członków podjętej na wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.
 1. Członek ma prawo:
 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 3. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

 

 1. Członek obowiązany jest do:
 2. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 3. przestrzegania regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. godnego reprezentowania Stowarzyszenia,
 5. regularnego opłacania składek.

 

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 2. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 4. wykluczenia przez Zarząd:
 • z powodu łamania regulaminu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 • z powodu notorycznego uchylania się od udziału w pracach Stowarzyszenia,
 • umyślnego działania na szkodę Stowarzyszenia,
 • z powodu zalegania z opłacaniem składek za okres co najmniej 6 miesięcy,
 • na pisemny, uzasadniony wniosek trzech członków Stowarzyszenia.
 1. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zgromadzenia Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 7 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zgromadzenie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

 

 • 4

 

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd.

 

 1. Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.
 2. Decyzje Zgromadzenia Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zgromadzenie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 3. Uchwały Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Zarządu chyba, że regulamin stanowi inaczej.
 4. Do kompetencji Zgromadzenia Członków należy w szczególności:
 5. a) uchwalanie Regulaminu oraz jego zmian,
 6. b) wybór Zarządu,
 7. d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 8. e) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków lub jego władze,
 9. f) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
 10. g) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 11. h) podejmowanie uchwał w innych sprawach, wniesionych pod obrady.
 12. Uchwały Zgromadzenia Członków – w pierwszym terminie podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że dalsze postanowienia regulaminu stanowią inaczej.
 13. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem, kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia,  a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 14. Zarząd składa się z 2 do 4 członków, w tym Prezesa, Prezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków.
 15. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes. O czasie i miejscu posiedzeń Zarządu powiadamiani są na 7 dni przed terminem wszyscy członkowie Zarządu.
 16. Do kompetencji Zarządu należy:
 17. przyjmowanie, wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 18. wykonywanie uchwał Zgromadzenia Członków,
 19. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 20. zwoływanie Zgromadzeń Członków,
 21. określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia i jego preliminarzy
  budżetowych,
 22. sprawowanie Zarządu nad majątkiem stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi
  przepisami,
 23. podejmowanie decyzji w sprawach nabycia lub zbycia majątku,
 24. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,
 25. sporządzanie corocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności
 26. Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zgromadzeniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.
 27. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd wybierany przez Zgromadzenie Członków na 5 letnią kadencję.

 

 • 5

 

 1. Podjęcie przez Zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków Stowarzyszenia oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.
 2. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:
 3. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;
 4. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego;
 5. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki;
 6. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy;
 7. zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

 • 6

 1. Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą z:
 2. składek członkowskich,
 3. dotacji,
 4. darowizn,
 5. zbiórek publicznych,
 6. spadków, zapisów,
 7. dochodów z majątku stowarzyszenia,
 8. ofiarności publicznej.

 

 • 7

 

 1. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zgromadzenie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.