RODO – Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Rzeszowskieoldtimery.pl, adres:
ul. Aleja Syski 5, 36-040 Boguchwała, tel. 669 017 236, email: klasyki@rzeszowskieoldtimery.pl 

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu i przez czas niezbędny do: a) realizacji celów statutowych przez Stowarzyszenie – na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) –do czasu jej cofnięcia, a następnie w oparciu o uzasadniony interes Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do ustania celu przetwarzania lub wcześniej do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu przez Ciebie,
b) realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Stowarzyszeniu w zakresie dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych i rachunkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przez okres wymagany przepisami prawa, c) w celu zabezpieczenia i obrony przed roszczeniami w oparciu
o uzasadniony interes Administratora przez okres przedawnienia roszczeń, d) w celach archiwizacyjnych, dowodowych – w oparciu o uzasadniony interes Administratora przez czas niezbędny do realizacji ww. celów, jednak nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu.

3. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości przystąpienia do Stowarzyszenia.

4. Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi hostingowe, pocztowe, podmiotom świadczącym obsługę prawną, księgową, informatyczną czy innym podmiotom współdziałającym z nami przy realizacji celów statutowych jak np. inne organizacje partnerskie (zarówno w ramach EOG, jak i poza).

5. W związku z faktem, że Administrator korzysta z usług zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook, Instagram, YouTube, Google, Microsoft, itp. dane mogą być przekazywane do państw trzecich np. do USA w związku z przystąpieniem przez te podmioty do tzw. Tarczy Prywatności – Privacy Shield, co gwarantuje odpowiednią ochronę danych osobowych.

6. Jednocześnie wskazujemy, że w przypadku podmiotów świadczących usługi hostingowe w postaci udostępnienia serwerów, na których przechowywane są Twoje dane i świadczenia usług informatycznych (m.in. w USA), podmioty te zostały zobowiązane do wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń i dostosowania się do wymogów RODO i gwarantują odpowiednie bezpieczeństwo. Jednakże z uwagi na treść RODO, jesteśmy zobowiązani do poinformowania Cię o tym, że w przypadku przekazania danych do państw, które nie zostały objęte RODO lub w których brak jest decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony oraz brak jest odpowiednich zabezpieczeń wymienionych w art. 45-48 RODO (m.in. USA), może istnieć ryzyko naruszenia praw i wolności w związku
z przetwarzaniem Twoich danych. Przekazanie danych do ww. państw spoza EOG nastąpi w oparciu
o Twoją zgodę. Przekazanie do państw poza EOG może następować także w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia (m.in. standardowe klauzule umowne lub wiążące reguły korporacyjne), a także gdy wystąpiły inne przesłanki z RODO.

7. W każdej chwili przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wycofania zgody, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Zastrzegamy możliwość odmowy realizacji zgłoszonego żądania w przypadku gdy będzie to uzasadnione, w tym gdy będzie to uzasadnione przepisami prawa. Informujemy również o przysługującym Ci prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Twoim zdaniem przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych. Zachęcamy jednak do uprzedniego skontaktowania z nami w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i nieporozumień.